#آمبرلیت ‏Amberlite يا #جاذب #رزین #آمبرلیت :
Adsorber resin Amberlite

#رزین #آنیونی است
براي #فروپاشي قرص ها به كار مي رود
#استخراج #رنگدانه #آنتوسیانین با استفاده از #رزین #آمبرلیت انجام ميشود
#آنتوسيانين #رنگدانه #طبيعي موجود در ميوه جات است
اين #رنگدانه #طبيعي از بهترين #تركيبات رنگي براي استفاده در #صنايع #مواد #غذايي است
آمبرليت به دلیل نداشتن گروه ‌های باردار و مشبک، تخلخل بالا، شرایط بسیار عالی برای فرآیند #جداسازی #آنتوسیانین را دارا می باشد.