Polyvinyl acetate
Polyvinyl acetate
شناساگرها
شماره ثبت سی‌ای‌اس ۹۰۰۳-۲۰-۷ Yes
پاب‌کم ۷۷۵۸
KEGG C12282 Yes
خصوصیات
جرم مولی ۸۶٫۰۹ g/mol/unit
خطرات
MSDS MSDS
به استثنای جایی که اشاره شده‌است در غیر این صورت، داده‌ها برای مواد به وضعیت استانداردشان داده شده‌اند (در ۲۵ °C (۷۷ °F)، ۱۰۰ kPa)