✍️اجزای #شیمیایی یک #پاک_کننده به طور کلی به سه دسته عمومی طبقه‌بندی می‌شود :
۱) #سورفاکتانت ها (#موادفعال سطحی یا #موادمؤثر)
۲)#سازنده ‌ها (#پرکننده ‌ها)
۳) #موادمتفرقه

#سورفاکتانت ‌ها به عنوان عامل #خیس_کننده عمل کرده #کشش_سطحی آب را کم می‌کنند در نتیجه آب بهتر وارد بافت الیاف می‌گردد.
این #مواد همچنین ذرات کثیف و آب را به یکدیگر اتصال می‌دهند.
#سازنده ‌ها نقش اصلی در #پاک_کننده‌ها دارند و عامل جدا کنندگی هستند.
#سازنده ‌ها، یون‌ های #منیزیم و #کلسیم موجود در آب سخت را به شکل #یون‌ های بزرگ #محلول در آب درمی‌آورند.
#موادسازنده خاصیت #قلیایی در آب ایجاد می‌کنند و مانع از نشست مجدد لکه‌ها می‌شوند.
امروزه بیشترین #سازنده ‌های متداول مورد استفاده، #پلی‌فسفات ‌ها هستند
#پاک کننده ‌ها دارای مواد دیگر مختلفی از قبیل #براق_کننده‌ ها، #عطر ها، عوامل #ضدخوردگی، #آنزیم ‌ها، #نرم‌کننده ‌ها، #خوشبوکننده ‌ها و #مات_کننده‌ ها هستند.
#دترجنت ها اصولاً #ترکیبات #آلی #زنجیره‌ای #کربن‌دار هستند که دارای ۲ قطب #هیدروفیل و #لیپوفیل می‌باشند.
# قطب #هیدروفیل، #آب_دوست و #قطب #لیپوفیل، #چربی_دوست می‌باشد.