اسیدچرب اشباع (SFA) :

موجود در #چربی گوشت، #کره، #مارگارین، #پیه و #روغن های نباتی هـیدروژنه
ولی #روغن های حیوانی شامل #اسید_چرب_بلندزنجیر (۲۰-۱۶ کربنه) می باشند و در حرارت اتاق #جامد ند.
#کره و شیر حاوی #اسید_چرب_کوتاه_زنجیره (۱۰-۴ کربنه) می باشند.
#روغـن #نارگیل دارای #اسید_چرب_زنجیره_مـتـوسط (۱۴-۱۲کربنه) می باشد و به همین دلیل در حرارت اتاق نیمه مایع است.

#اسیدچرب_یک_غیراشباع (MUFA) :

در تمام فرآورده های #حیوانی و #گیاهی یافت می شوند.
در #زیتون، #روغن #بادام_زمینی و بیشتر #مغز ها وجود دارند.
روغن #زیتون دارای ۷۵% #اسیدچرب-تک_غیراشباع (#اسیداولئیک) می باشد و به همین دلیل دارای قوام خاصی است.

#اسیدچرب_چندغیراشباع (PUFA) :

موجود در #روغن های #گیاهی مانند #آفتابگردان، #ذرت، #سویا، #کلزا (#کانولا)، #دانه ها، #مغز ها و ماهی های #چرب
#اسیدلینولئیک (w6) یکی از متداولترین #اسیدهای_چرب_چندغیراشباع است که معمولا” در #روغن های #گیاهی نظیر #آفتابگردان وجود دارد.
#اسیدهای_چرب #دکوزاهگزاننوئیک و #ایکوزاپنتانوئیک (w3) بطور معمول در ماهی های چرب مانند ساردین، سالمون، هالیبوت، ماهی خال مخالی و قزل آلا وجود دارند.

#اسیدچرب ضروری (EFA) :

برخی از #اسیدهای_چرب که در بدن ساخته نمی شوند ولی در حفظ سلامتی انسان نقش حیاتی به عهده دارند، #اسیدهای_چرب ضروری نامیده می شوند.
#اسیدهای_چرب ضروری عبارتند از: #اسیدآلفالینولنیک (w3)، #اسیدلینولئیک (w6) و #اسیدآراشیدونیک
#اسیدهای_چرب #امگا-۳ بطور عمده در #دانه ها، #مغز ها و ماهی های چرب یافت می شوند.
#روغن #کلزا (#کانولا)، #تخم_کتان و #شاهدانه منابع خوبی از w3 هستند.
#اسیدهای_چرب #امگا-۶ بطور معمول در #روغن های #گیاهی نظیر #آفتابگردان، #ذرت و #سویا وجود دارند.
#اسیدلینولئیک (w6) ناپایدار بوده و در برابر نور و اکسیژن واکنش نشان می دهد.
#اسیدلینولنیک (w3) 5 بار ناپایدارتر از #اسیدلینولئیک می باشد و در برابر نور یا اکسیژن به سرعت اکسیده می شود.