اين فرآورده را مي‌توان به صورت مستقيم و يا بوسيله ليف استفاده نمود. روش استفاده به شرح ذيل مي‌باشد:
ابتدا پوست بدن خود را خيس نماييد. مقداري از شامپو بدن را در كف دست خود ريخته و آن را به آرامي بر روي سطح بدن خود مالش دهيد. در صورتي كه احساس مي‌كنيد شامپو به خوبي كف نمي كند، مجدداً بدون آنكه شامپوآبكشي شود اندكي پوست خود را خيس نموده و با ادامه مالش بر روي بدن، پوست خود را شستشو دهيد.
در صورت استفاده از ليف بايد مقداري از شامپو را روي ليف خيس ريخته و با به هم ماليدن آن شامپو بدن را بر روي ليف پخش و موجب كف كردن آن شويد. بدن خود را كه قبلاً خيس نموده‌ايد با ليف پر از كف بشوييد. تا زماني كه در حين مصرف ميزان كف‌كنندگي مناسب است نيازي به استفاده مجدد از شامپو نيست ولي در صورت نياز مي‌توان مجدداً شامپو را روي ليف ريخته و همانطور كه توضيح داده شده از آن استفاده نمود.
در هر ۲ حالت پس اتمام شستشو بايد كل پوست بدن به طور كامل آبكشي گردد.