با استفاده صحیح از نخ دندان ، پلاكهای میكروبی و ذرات باقیمانده غذا، از فضاهای میان دندان ها كه با مسواك زدن نمی توان زدود، رفع می شود.
روش صحیح نخ دندان كشیدن بدین گونه است كه حدود cm 50 از نخ دندان را برداشته و بیشتر آن را به دور انگشت میانی هر دست بپيچانيد بطوریکه حدود  cm35  از آن آزاد باشد.
نخ دندان را میان انگشت نشانه و شست محكم بگیرید و به آرامی میان دندان هایتان به عقب وجلو، پائین وبالا بكشید. نخ دندان را دور پایه هردندان به آرامی خم كنید. هرگز با سرعت ونیروی زیاد این كار را نكنید چرا كه ممكن است لثه خود را بریده یا به آن صدمه وارد كنید.
سعی كنید از این دندان به آن دندان كه می روید از قسمت تمیز نخ كه دور انگشتان پیچیده اید و دست نخورده است استفاده كنید.