✍️#روغن ‌های خوراکی :

معمولاً از #چربی ‌های #نباتی یا #حیوانی به دست می‌آيند.
#چربی ‌های #نباتی در دمای اتاق #مایع هستند.
این نوع #روغن ‌ها را اغلب از #گیاهان، مغز میوه، دانه #گیاه و… تهیه می‌کنند.
البته اغلب #چربی ‌های #حیوانی در دمای اتاق به حالت #جامد هستند و بنابراین نمی‌توان آنها را جزو #روغن به حساب آورد.

✍️#روغن ‌های #نباتی (#گیاهی) :

از #گیاهان یا دانهٔ آنها استخراج می شوند.
برخی #روغن ‌های #گیاهی از جمله #روغن #دانه_شلغم روغنی یا #روغن #پنبه_دانه، بدون انجام عملیات مخصوص بر روی آنها، برای مصرف انسان مناسب نیستند.
#روغن ‌های #نباتی همچون دیگر انواع #چربی، از #استر های #گلیسرین و همچنین از مخلوط انواع مختلف #اسیدچرب تشکیل یافته‌اند.
این #روغن ‌ها در #آب حل نمی‌شوند، اما در برخی #حلال ‌های #آلی، #محلول هستند.