صمغ عربی :

خصوصيات :

که از درختی به نام #صمغ سنگالی بدست می‌آید
سفید رنگ
محلول در آب
عمدتاً شامل #هیدرات ‌های_کربن
#صمغ عربی یا #صمغ آکاسیا صمغی طبیعی است که از دو گونه آکاسیا به نام ‌های Acasia senegal ،Acasia seyal استخراج می‌شود.
#صمغ عربی ترکیب پیچیده‌ ای از #ساکارید ها و #گلیکوپروتئین ‌ها می‌باشد
مهم‌ ترین خواص #صمغ از این ترکیب ‌ها می‌باشد.
این #صمغ خوراکی می‌باشد.

كاربرد :

در #صنایع #غذایی به عنوان #پایدارکننده
در #صنعت #چاپ به عنوان #روان‌کننده
در انواع خاصی از #جوهر برای چاپ
به عنوان تغییر میزان #گرانروی #جوهر #مرکب
یکی از ترکیبات مهم #شربت نوشابه می‌باشد.
در کوکا کولا.
در آب نبات و البته در آدامس.
در نقاشی از آن به عنوان یک ماده چسبنده در آبرنگ استفاده می‌شود.
در #صنعت #چاپ و #داروسازی و لوازم #آرایشی نیز از آن استفاده می‌شود.
یکی از ترکیبات مهم #واکس نیز #صمغ عربی می‌باشد.
ماده چسبنده تمبر های پستی نیز از این #صمغ می‌باشد.
در #سیگارسازی نیز به عنوان چسبنده کاغذ سیگار می‌باشد.