مهمترین صمغ های دارویی و موارد استعمال آنها در طب سنتي عبارتند از:

۱) صمغ کتیرا
۲) صمغ‌ عربی
۳) صمغ کاریا
۴) صمغ گوآر
۵) صمغ خرنوب
۶) صمغ گزانتان