نگهدارنده ی پودر ی زانتان گام با مش ۱۵۸۰ تولید کشور چین

همراه برگه آنالیز در بسته بندی ۲۵ کیلوگرمی با قیمت ۲۱۰۰۰۰ ریال