محصول ترکیبی ۵۰ % پارافین + ۵۰ % وازلین

با قدرت نرم کنندگی و قوام کرم

قیمت فروش هر کیلوگرم  ۴۷۳۰۰ ریال می باشد