مکانیسم پاک کنندگی بر پایه فعالیت آنزیم ها

مواد شوینده در بازارهای بین المللی،شامل افزودنیهای پایه ای با عملکردهای تقریبا شناخته شده در فرآیند شستشو می باشند.چرک ها و لکه ها با عملیات مکانیکی به کمک سورفکتانت ها،بیلدرها و آنزیم ها زدوده می شوند.آنزیم های پروتئاز،آمیلاز و لیپاز در محصولات شوینده با قدرت بالا، لکه های چسبیده به پارچه و سطوح سخت را هیدرولیز و به ذرات قابل انحلال تبدیل می نمایند.آنزیم سلولاز با هیدرولیز باندهای گلیکوزیدی و از بین بردن لکه های ویژه چسبیده به میکروفیبرهای کتان باعث پاک کنندگی می شود.نرم کنندگی و درخشان نمودن رنگ پارچه از اثرات کلیدی آنزیم سلولاز می باشد. سورفکتانت ها باعث کاهش کشش سطحی و افزایش نیروی دافعه بین چرک های اصلی و چرک های هیدرولیز شده توسط آنزیم ها با بافت پارچه می شوند.بیلدرها با ایجاد کمپلکس و رسوب دادن یا تعویض یونی نمکهای کلسیم و منیزیم،ایجاد محیط قلیایی و جلوگیری از نشست دوباره چرک و ممانعت از خوردگی عمل می کنند.