نقش آنزیم ها در شویندگی

در سالهای متمادی از آنزیم ها بعنوان یک فاکتور مهم در توسعه و پیشرفت محصولات شوینده،مانند شوینده های البسه،مایعات ظرفشویی و شوینده های صنعتی استفاده شده است.آنزیم ها با کمک به کوتاهتر شدن زمان شستشو،کاهش مصرف انرژی و آب با کاهش دمای شستشو ،دوستدار محیط زیست با کاهش PH آب شستشو و مراقبت های ویژه از پارچه،مورد استفاده قرار می گیرند.مضافا اینکه آنزیم ها از منابع تجدید پذیر در محیط زیست قابل تهیه می باشند.آنزیم ها بدلیل درصد معرف پایین براحتی میتوانند در محصولات کنسانتره مورد استفاده قرار گیرند.پیشرفت های علم مهندسی ژنتیک و پروتئین ها با بهبود شرایط پایداری، اقتصادی و خواص آنزیمها ، توسعه پایدار محصولات حاوی آنزیم را ضروری می سازد.