✍️#کاروتن Carotene :

نوعی ترکیب #آلی #آلکنی است
#رنگدانه ‌ای نارنجی بوده و عامل رنگ نارنجی هویج و منبع ارزشمندی برای #ویتامین آ می باشد.
این ترکیب ۱۱۱ پیوند دوگانه کربن-کربن در ساختار خود دارد.
#کاروتن از خانواده #ترپن ها است که در سال ۱۸۸۱ توسط واخن رودر کشف شد.
این #ماده، #دیمر(dimer) #ویتامین آ می باشد و برای #فتوسنتز اهمیت دارد.
در طبیعت عمدتاً در فرم های #آلفاکاروتن و #بتاکاروتن یافت می شود ولی فرم های دیگر آن نیز پیدا می شوند